Adatvédelem

Megállapodási kérelem és általános információk a SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Köszönjük érdeklődését a Kedvenc Kiado szolgáltatásai és termékei iránt. Számunkra, tekintettel Önnel való különleges kapcsolatra, különösen fontos az Ön által megadott személyes adatok védelmének biztosítása. Ugyanilyen mértékben az Ön adatainak védelme. a személyes rendkívül fontos számunkra.

Ezért az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletével összhangban különös figyelmet fordítunk a weboldalunkat meglátogató látogatók („érintettek”) magánéletének védelmére. a természetes személyek védelméről a személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében („GDPR”).

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi irányelveket, hogy megértse, hogyan kezeljük adatait („személyes adatait”).

Ez az irányelv a Kedvenc Kiado online gyakorlatait ismerteti. a GDPR rendelkezéseinek alkalmazásával, valamint az Ön adatainak a Kedvenc Kiado weboldalon keresztüli felhasználásával kapcsolatos jogaival kapcsolatban.

Személyes adatok feldolgozása a Kedvenc Kiado által. minden esetben a GDPR előírásainak, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

A személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel a Kedvenc Kiado tájékoztatni kívánja a látogatókat az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok természetéről, valamint az adatkezelés céljairól.

Emellett a webhely látogatói a jelen Szabályzaton keresztül tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

 

Kik vagyunk mi?

KEDVENC KIADO SRL egy, a romániai törvények szerint szervezett és működő társaság, amelynek székhelye MUN. ODORHEIU SECUIESC, CART. INSULEI,STRADA TEILOR, NR.9,SC.D.2 judetul Harghita-ban van, és az J19/481/2012 ORC szám alatt van bejegyezve, CUI RO 30864696

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Kedvenc Kiado vállalja, hogy betartja a GDPR által biztosított személyes adatok védelmére vonatkozó alapelveket (Elvek), hogy biztosítsa, hogy minden adat:

 1. Feldolgozás tisztességesen, törvényesen és átláthatóan történik;
 2. Meghatározott, kifejezett és törvényes célokra gyűjtve;
 3. Megfelelő, releváns és korlátozott a feldolgozás céljaihoz képest;
 4. Helyes és frissítve;
 5. Olyan formában kell megőrizni, amely nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását az adatkezelés céljához képest szükségesnél hosszabb ideig;
 6. Az érintett jogainak megfelelően, az adatkezelés megfelelő biztonságát biztosító módon, úgy, hogy az adatok sértetlenek, bizalmasak és hozzáférhetőek legyenek.

 

Mi a feldolgozás célja és jogalapja?

Az Ön hozzájárulásával megadott személyes adatokat kizárólag az alábbiakban bemutatott célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel.
Megemlítjük, hogy a személyes adatok feldolgozása az Ön erre vonatkozó hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Szabályzat, a továbbiakban: Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Azok a helyzetek, amelyekben Kedvenc Kiado. gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait, és az adatok kezelésének céljai a következők:

1) A kapcsolatfelvételi/ajánlati űrlap feldolgozása

A Kedvenc Kiado kizárólag az Ön kérésének feldolgozására használja fel a webhely megfelelő kapcsolatfelvételi szakaszában megadott információkat.

Bármilyen személyes adat megadásával a Kedvenc Kiado webhelyen keresztül, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy adatait a Kedvenc Adatvédelmi szabályzat Kiado rendelkezéseivel összhangban kezeljük.

Ugyanakkor ezen adatok egy része (pl. e-mail cím, telefonszám) szükséges a cégünk és Ön, mint vásárló közötti jó kommunikációhoz, valamint a promóciós ajánlatok továbbításához, alkalmanként .
Mindezen összegyűjtött információk kizárólagos célja platformunk működésének optimalizálása és javítása, hogy a lehető legkellemesebb élményt nyújthassuk a használat során.

A Kedvenc Kiado vállalja, hogy a megadott személyes adatokat nem a továbbításuk céljától eltérő célból kezeli, kivéve azokat az eseteket, amikor az Ön kifejezett hozzájárulása az adatok más célra történő felhasználásához is.

2) Kiadványok / Hírlevél 

Ha feliratkozott a Kedvenc Kiado Kiadványok/Hírlevél rovatára, személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, hogy ezeket az információkat legális tartalommal elküldjük Önnek.

Személyes adatait azonnal töröljük, ha leiratkozik a Kedvenc Kiado

Kiadványok/Hírlevél rovatáról

Bármikor leiratkozhat a beérkezett Kiadványhoz/hírlevélhez csatolt linken vagy a Kedvenc Kiado

adatvédelmi tisztviselőjének küldött írásbeli kérelmével.

 

Ki férhet hozzá az ÖN adataihoz?

A Kedvenc Kiado , mint személyes adatok kezelője adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, aki köteles biztosítani a GDPR rendelkezéseinek betartását a cég által végzett adatkezelési műveletek során.< /p>

A webhely látogatói bármikor, közvetlenül kapcsolatba léphetnek az adatvédelmi tisztviselővel a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: contact@kedvenckiado.ro Levelezési cím: ... Románia .

Tájékoztatjuk, hogy a platform hatékony működése érdekében különböző szolgáltatásokat veszünk igénybe külső vagy belső szolgáltatóktól („az üzemeltető által meghatalmazott személyek”), akiknek továbbíthatjuk az Öntől gyűjtött személyes adatok egy részét, kifejezett utalás arra, hogy csak olyan felhatalmazott személyeket veszünk igénybe, akik kellő garanciát vállalnak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására annak érdekében, hogy az adatkezelés megfeleljen a Rendeletben foglalt követelményeknek és biztosítsa az Ön jogainak védelmét Azok a szolgáltatáskategóriák, amelyekre vonatkozóan együttműködünk a fent említett szolgáltatókkal, és a számukra továbbított személyes adatok a következők:

 1. E-mail kommunikációs szolgáltatások – e-mail cím;
 2. Hírlevél szolgáltatás – e-mail cím, név, vezetéknév, telefonszám;
 3. Számlázási szolgáltatások – név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cím;
 4. Számviteli szolgáltatások – név, vezetéknév, cím;
 5. Jogi szolgáltatások – név, vezetéknév, cím;

 

Mennyi ideig tárolják az Ön adatait?

A Kedvenc Kiado megőrizheti a kezelt adatokat az ésszerűnek ítélt különböző időtartamokig, a korábban megjelölt céloknak megfelelően.

Az Ön által megadott személyes adatokat az Önnel fennálló szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint azt követően ésszerű ideig kezeljük, amely nem lehet rövidebb az általános elévülési időnél.

A weboldalunk Kiadványok/Hírlevél rovatára való feliratkozással megadott adatokat a Kiadványban/Hírlevélben található linken keresztül történő önkéntes leiratkozásig megőrizzük  adatvédelmi tisztviselőnknek érkezett vagy írásbeli kérelemre.

 

Mik az ÖN jogai?

 1. az adatokhoz való hozzáférés joga – Önnek jogában áll a Kedvenc Kiadotól megerősítést kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem, valamint hozzáférést kaphat a megfelelő dátumokon; ezzel egyidejűleg másolatot kaphat azokról a személyes adatokról, amelyeket a Társaságunk rendelkezésére bocsátott, és amelyek az adatkezelés tárgyát képezik; az Ön által kért egyéb másolatok esetében: Kedvenc Kiado. az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel; ha elektronikusan nyújtja be jelentkezését, és ha más formátumot nem kér, az információkat a jelenleg használt elektronikus formátumban adjuk át Önnek;
 2. javításhoz való jog – Önnek joga van a Kedvenc Kiadotól helyesbítést kérni. pontatlan személyes adatok, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog; Kedvenc Kiado. minden olyan címzettet, akivel a személyes adatot közölték, közölni fogja a helyesbítést, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, és tájékoztatja Önt ezekről a címzettekről, ha ezt kéri;< /li>
 3. az adatok törléséhez való jog – Önnek joga van a Kedvenc Kiadotól kérni. az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlése, valamint a Kedvenc Kiado. köteles törölni az érintett adatokat, ha: 1) a személyes adatokra már nincs szükség azon célok teljesítéséhez, amelyekből azokat gyűjtötték vagy kezelték; 2) visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 3) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogalapja; 4) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 5) a személyes adatokat törölni kell a Kedvenc Kiado jogi kötelezettségének teljesítése érdekében. az uniós jog vagy a román jogszabályok alapján; Kedvenc Kiado. minden olyan címzettet, akivel a személyes adatot közölték, értesíti azok törléséről, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár, és kérésére tájékoztatja Önt ezekről a címzettekről;< /li>
 4. az adatkezelés korlátozásához való jog – Önnek jogában áll kérni a Kedvenc Kiadotól az adatkezelés korlátozását, ha Ön az alábbi esetek valamelyikében áll: ) vitatja a az adatok pontossága, arra az időszakra, amely lehetővé teszi 1) Kedvenc Kiado. az adatok pontosságának ellenőrzésére; 2) az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 3) Kedvenc Kiado. már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön jogalapításhoz, jog gyakorlásához vagy bíróság előtti védelméhez kéri azokat; 4) Ön kifogásolta az adatkezelést arra az időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Kedvenc Kiado törvényes jogait ellenőrizték. elsőbbséget élvez a jogai felett.; Kedvenc Kiado. minden olyan címzettet, akivel a személyes adatot közölték, tájékoztatja az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel jár, és tájékoztatja Önt ezekről a címzettekről, ha ezt kéri;< /li>
 5. az adathordozhatósághoz való jog – Önnek joga van személyes adatait a Kedvenc Kiadonak biztosított módon strukturált formátumban, jelenleg használt és automatikusan leolvassák, és bizonyos feltételek mellett átadják ezeket az adatokat egy másik üzemeltetőnek; e jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül a Kedvenc Kiadotól továbbítsa. egy másik üzemeltetőnek, ha ez műszakilag megvalósítható;
 6. a tiltakozás joga – Önnek joga van arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, beleértve az e rendelkezéseken alapuló profilok létrehozását ;
 7. az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk kizárólag automatizált adatfeldolgozáson alapuló döntések, ideértve a profilalkotást is;
 8. panasz benyújtásának joga a Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeletéhez;
 9. a hozzájárulása visszavonásának joga bármikor, anélkül, hogy ez befolyásolná a Kedvenc Kiado által végzett személyes adatok kezelésének jogszerűségét. visszavonása előtti hozzájáruláson alapul.

FELDOLGOZÁSI BIZTONSÁG

A Kedvenc Kiado a GDPR követelményeinek megfelelően frissített technikai és szervezési adatkezelési intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy megvédje az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a helytelen felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól, a jogosulatlan módosítástól. , megsemmisülés vagy véletlen elvesztés.

A Kedvenc Kiado összes alkalmazottja és munkatársa., valamint a Kedvenc Kiado nevében és nevében eljáró harmadik felek >. kötelesek tiszteletben tartani az Ön adatainak bizalmas kezelését a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban.

 

AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÁS. SÜTIK

A Kedvenc Kiado webhely cookie-azonosítókat használ.  Olvassa el a Cookie-kra vonatkozó irányelvek

részleteit.

 

SZELLEMI TULAJDONJOG

A Kedvenc Kiado a jelen webhely tartalmára vonatkozó összes szellemi tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa, beleértve, de nem kizárólagosan a cikkeket, szövegeket, fényképeket, illusztrációkat, zenét, hang- és videoklippeket, védjegyeket. , emblémák és minták.

A webhely látogatói megértik és elfogadják, hogy a fenti anyagokat semmilyen módon nem használhatják fel, kivéve a Kedvenc Kiado

által kifejezetten jóváhagyott felhasználást.

A webhely tartalmának egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető vagy közzétehető semmilyen formában vagy a  bármilyen módon a Kedvenc Kiado előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezért a weboldal látogatói megértik és beleegyeznek abba, hogy a Kedvenc Kiado előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem módosítanak, értékesítenek, terjesztenek vagy hoznak létre műveket/műveket/származékokat az ezen a weboldalon közzétett képek és információk alapján. >

 

A SZEMÉLYES ADATVÉDELMI ÉS FELDOLGOZÁSI IRÁNYELV FRISSÍTÉSE

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Kedvenc Kiado webhely frissítése révén a jelen szabályzat időszakos tartalmi változásainak tárgyát képezheti. Ezért ellenőriznie kell ezt az oldalt bármilyen frissítésért.

Kérjük, ne használja tovább a Kedvenc Kiado webhelyet, ha nem ért egyet az ilyen változtatásokkal.

Meghatározzuk, hogy a megállapodás elfogadásával az Ön adatai. A személyes adatokat a Kedvenc Kiado kezeli a jelen Személyes Adatkezelési Szabályzat szerint.

Köszönjük!